Overeenkomst

Volgen

Gebruiksrecht & Duur

U hebt het recht de door u bij Trancon afgenomen BOXwise software (hierna: de Software) te gebruiken conform onderstaande voorwaarden. Dit gebruiksrecht geldt vanaf datum installatie tot en met 31 december. Daarna zal de licentie steeds automatisch voor een jaar verlengd worden, behalve als een van beide partijen de licentie- en onderhoudsovereenkomst met inachtneming van 2 maanden  (voor 1 november) schriftelijk opzegt. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet- sublicentieerbaar.

Procedure klantdata na beëindiging

 1. De klant heeft vóór beëindiging de mogelijkheid om alle gegevens in diverse formats te exporteren.
 2. De klant heeft na de einddatum van de licentie de mogelijkheid om via de helpdesk een kopie op te vragen van de data in de vorm van een SQL database.

Installatie en implementatie

De Software wordt door Trancon geïnstalleerd op uw server. De Software mag niet zonder schriftelijke toestemming van Trancon op een andere server worden geïnstalleerd dan de server waarop deze initieel is geïnstalleerd. Indien u een nieuwe versie van de operatingsoftware installeert, kan het zijn dat onze Software minder goed of niet meer werkt. Aanpassingen van onze Software danwel installatie van een nieuwe versie van onze Software kan op uw verzoek plaatsvinden. De kosten die met installatie en implementatie van de Software verband houden, zullen in het kader van consultancywerkzaamheden op basis van nacalculatie door Trancon bij u in rekening worden gebracht.

Extra licenties

Vanzelfsprekend kunt u extra licenties op de Software aanschaffen. Hiervoor gelden de dan geldende prijzen en tarieven.

Diensten Trancon

Trancon biedt u een aantal diensten aan in het kader van de door u bij Trancon afgenomen Software:

 1. Helpdesk (support)
 2. Onderhoud
 3. Consultancy
 4. Trainingen
 5. Maatwerk

Wat deze diensten inhouden en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden, staat nader omschreven in de Service Level Agreement (SLA) van Trancon.

Dataconversie en back-ups

Trancon is niet verantwoordelijk voor eventueel noodzakelijke dataconversie en andere werkzaamheden zoals parametriseren van de Software. U dient zelf te zorgen voor het regelmatig maken van een back-up. Trancon doet dit nadrukkelijk niet.

Overige bepalingen

Geldigheidsduur offerte: 14 dagen na dagtekening.

Planning

Na ondertekening van de offerte zullen wij een planning afgeven en capaciteit vrijmaken. Uiteraard doen wij dit in overleg met u. Mocht u een specifieke deadline hebben, dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons kenbaar te maken.

Prijzen, tarieven en facturering

Licentie- en onderhoudsvergoeding

Met betrekking tot de Software van Trancon bent u periodiek (jaarlijks/maandelijks) een licentie- en onderhoudsvergoeding aan Trancon verschuldigd. De eerste factuur voor deze jaarlijkse licentie- en onderhoudsvergoeding ontvangt u zodra de installatie door Trancon heeft plaatsgevonden. De licentie- en onderhoudsvergoeding wordt vooraf gefactureerd.

Consultancywerkzaamheden

Het uurtarief voor consultancywerkzaamheden bedraagt € 130,00 per uur, exclusief BTW.

Consultancy zal op basis van dagdelen van 4 uur plaatsvinden. Alle kosten die verband houden met consultancywerkzaamheden zullen wekelijks op basis van nacalculatie door Trancon aan u worden gefactureerd.

Voorrijkosten

Voorrijkosten worden separaat in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen €65,00 per keer, exclusief BTW. Deze kosten zullen tevens wekelijks op basis van nacalculatie door Trancon aan u worden gefactureerd.

Alle  facturen van Trancon dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door Trancon aan te wijzen bankrekening.

Alle door Trancon in de offerte of elders genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW. Trancon is gerechtigd zijn prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen op basis van de wijzigingen van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Op de offerte zijn tevens de Service Level Agreement (SLA) en Verwerkersovereenkomst van Trancon van toepassing. De Nederland ICT Voorwaarden en de SLA Trancon treft u aan als bijlage bij de offerte dan wel als aanklikbare hyperlink. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals toe.

De hieronder genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van onze offertes. Indien de offerte en/of de bijlagen elkaar tegenspreken, dan geldt hetgeen is neergelegd in het hier hoger vermelde document:

 1. Offerte
 2. Bijlage 1: Nederland ICT Voorwaarden
 3. Bijlage 2: SLA Trancon
 4. Bijlage 3: Verwerkersoveereenkomst

Garantie hardware

Op alle door Trancon geleverde hardware zijn de standaard garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. Een kopie van deze bepalingen kunt u kosteloos opvragen. U kunt aanvullende garantie aanschaffen op geselecteerde modellen tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor accu’s geldt een afwijkende garantietermijn van 3 maanden.Hebben de voorgestelde antwoorden uit de Knowledge Base u niet geholpen? Stuur dan een incident in.

Stuur een incident in
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen